Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Úvodné ustanovenie

1.1           Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti HATÁR s.r.o. , so sídlom Rudinská 99, 023 31 Rudinská, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo:  60927/L, IČO: 47547405, DIČ: 2023941139, tel. +421 902 296 725, e-mail: hatarsro@gmail.com,  webová adresa: www.drobne-stavby.eu, (ďalej len „Predávajúci“) a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2           Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj tovaru fyzickým osobám –  spotrebiteľom a pre predaj tovaru podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Kupujúci“)

1.2.1        pre kúpu projektovej dokumentácie drobných stavieb,

1.3           Projektová dokumentácia   je určená pre ohlásenie drobnej stavby. Vyobrazenie stavieb (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia  nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy projektoch proti návrhom uvedeným na webovej stránke, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu.

1.4           Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti na ohlásenie drobnej stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

1.5           Projektovú dokumentáciu drobnej stavby tvorí:

Projekt architektonicko – stavebného riešenia, ktorý obsahuje: súhrnnú technickú správu, výkresy : Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, murovacích tvárnic,  strešnej krytiny.

1.6           Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Riešenie osadenia do okolitej zástavby bude dodané len na vyžiadanie v objednavkovon formulári a vyžaduje súčinnosť kupujúceho v stanovení požiadaviek na osadenie stavby. Predávajúci bude v tomto prípade kupujúcehó kontaktovať telefonický. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.

1.7           Každý projekt drobnej stavby je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.

1.8           Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jednu stavbu.

1.9           Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1           K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.2           Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru pri prevzatí dobierky.

2.3           Tovar podľa bodu 1.2  je možné objednať:

2.3.1        cez internet prostredníctvom on-line  formulára na webovom sídle: www.drobne-stavby.eu, kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a  e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať. V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť telefonickú linku Predávajúceho: +421 902 296 725, alebo e-mail hatarsro@gmail.com. Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2.1 bude  objednávka akceptovaná po prijatí elektronickej objednávky.

2.4           Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia objednávky. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť   sa s nimi zoznámiť, rovnako aj s cenou objednaných tovarov a k súhlasu s nimi pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.

2.5           Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.

2.6           Po prijatí objednávky (podľa bodu 1.2.1) potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom Kupujúcemu prijatie. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1           Celková kúpna cena tovaru – jednotlivých typových projektových dokumentácií je uvedená v aktuálnej ponuke na webovom sídle Predávajúceho, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je celková a z dôvodu že predavajúci nieje platcom DPH nebude navýšená o DPH. Stanovená cena je v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

3.2           V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2.1. nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné. Výška poplatku za poštovné a balné je uvedená na stránke www.drobne-stavby.eu v sekcií košík a objednávka počas procesu objednávky.

3.3           Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

 1. Dodacie podmienky

4.1           Termínom dodania tovaru je do 3 prac.dní na dobierku a bez záloh.  Tovar je kupujúcemú odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku, prvou triedou. Kupujúci je povinný zásielku prijať a zaplatiť pri prevzatí na pošte.

4.2           Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia objednávky v prípade že nebolo objednané riešenie osadenia stavby do okolitej zástavby podľa bodu 1.6. V prípade objednania osadenia stavby do okolitej zástavby je termín dodania do 3. pracovných dní od súčinnosti kupujúceho s osadením stavby. Predavajúci sa zavezuje kontaktovať kupujúcého kôli súčinnosti s osadením stavby do 48 hodín od obdržania objednávky.

4.3          Predavajúci si vyhradzuje právo na nedodržanie tejto lehoty dodania v prípade dovolenky. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný na stránke www.drobne-stavby.eu ako aj počas celého procesu objednávania tovaru. Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný aj e-mailom po zaslaní objednávky.

4.4           Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru  Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou.

 1. Stornovanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1           Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru.

5.2           Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

5.3           Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uvedeného v bode  1.2.1. aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Ale  nakoľko projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst.c, zákona č. 102/2014 obdrží od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR, ako kompenzáciu za vykonané plánografické práce. Náklady vrátenia tovaru znáša Kupujúci.

 1. Záruky a reklamácie

6.1           Predávajúci  zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

6.2           Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru  Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra a doklad o zaplatení).

6.3           Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním. V prípade, že sa Kupujúcemu zničia výkresy, má možnosť si ich objednať samostatne po zadaní čísla objednávky (alebo čísla faktúry) a čísla výkresu v symbolickej cene 0,5,- EUR za každý výkres + poštovné, alebo si môže doobjednať 1 celé paré po zadaní čísla objednávky (alebo čísla faktúry) v cene 4€ + poštovné.

6.4           Kupujúci je povinný tovar  dodaný Predávajúcim  skontrolovať  bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach tovaru  ( chýbajúce paré, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru, pri zistených vadách prevedenia samotnej projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca záručnej doby.

6.5           Vady   projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný oznámiť  písomným oznámením. Riadne oznámenie vád  musí obsahovať dostatočný popis vady, označenie časti tovaru, na ktorej sa vada nachádza. Oznámenie vád musí byť v lehote uvedenej v tomto článku preukázateľne doručené Predávajúcemu.  O reklamácii bude rozhodnuté do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, v prípade nutnosti odborného posúdenia najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia a obdržania reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený písomne doporučeným listom. Nárok na odstránenie vady diela bude v primeranej lehote

6.6           K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované.

6.7           Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou Legislatívy po termíne odovzdania tovaru.

 1. Autorské práva – Licencia

7.1           Projektová dokumentácia je  vyjadrením architektonického diela, ktoré je chránené autorským právom. Predávajúci je nositeľom autorských práv k architektonickým dielam uverejneným v ponukovom Katalógu projektových riešení. Kúpna zmluva je zároveň licenčnou zmluvou, ktorá Kupujúceho oprávňuje na použitie architektonického diela. Kupujúci nemá právo udeliť súhlas na použitie architektonického diela  tretej osobe ani previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu Kupujúceho, neprechádzajú na právneho nástupcu Kupujúceho a nemôžu byť prevedené na inú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho.  Licencia je nevýhradná. Právo Predávajúceho  použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil nie je dotknuté, a takisto nie je dotknuté právo Predávajúceho  udeliť licenciu tretej osobe. Zmeny architektonického diela  je možné vykonať iba s vopred písomne udeleným súhlasom Zhotoviteľa.   Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje na dobu do kolaudácie stavby postavenej na základe projektovej dokumentácie. Práva nadobúdateľa ani iného vlastníka stavby tým nie sú dotknuté. Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

7.2           Kupujúci je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k vybaveniu povolení potrebných k výstavbe jednej stavby na mieste určenom v objednávke. V prípade porušenia tohto oprávnenia je autor oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny diela uvedenej na webových stránkach v danom čase a období a to za každý jednotlivý prípad porušenia.  Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa jej vyúčtovania.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1           Vyhlásenie spoločnosti.

Spoločnosť HATÁR s.r.o. , so sídlom Rudinská 99, 023 31 Rudinská, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo:  60927/L, IČO: 47547405, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2           Zisťovanie a využívanie Vašich údajov.

Z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky a informovania o jej priebehu resp. o jej odoslaní potrebujeme poznať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka spracovaná. Pri platbe za tovar ( pri realizácii objednávky cez internet on-line formulárom na našej webovej stránke) nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely a na účely informovania o službách pre zákazníkov. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to napr. doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.3           Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu určitú – na 10 rokov. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

8.4           Udelenie súhlasu s využívaním osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje môžu byť použité na marketingové účely firmy. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 1. Záverečné ustanovenia VOP

9.1         Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.drobne-stavby.eu

9.2         V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.